داستان های حسین سلطانی

دیوان بلخ

  • حکایت کوزه
  • نجس
  • خروج
  • آدم زدگان
  • بالای گردنه ی حیران  • -------------------------------
    هرگونه نقل قول و بازانتشار داستان ها بدون اجازه ی کتبی نویسنده ممنوع است

    داستان های من